Αξιολόγηση

Αφού οι ομάδες τελειώσουν με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, η κάθε ομάδα θα πρέπει να αξιολογήσει την άλλη. Για την αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας. Ο κάθε χαρακτηρισμός της αξιολόγησης αντιστοιχεί σε μια βαθμολογία:

  1. Ανεπαρκές
  2. Μέτριο
  3. Καλό
  4. Πολύ Καλό
  5. Άριστο

Στο τέλος αθροίστε τους βαθμούς που συγκέτρωσε η κάθε ομάδα. Προσπαθείστε να είστε όσο πιο αντικειμενικοί μπορείτε!

Κριτήριο Ανεπαρκές Μέτριο Καλό Πολύ Καλό Άριστο
Το περιεχόμενο της εργασίας της άλλης ομάδας είναι
Το παρουσίαση της εργασίας της άλλης ομάδας είναι
Η συνεργασία της άλλης ομάδας με τις υπόλοιπες είναι
Η αξιοποίηση των πληροφοριών από την άλλη ομάδα είναι

Επίσης να επισημάνετε τι άλλο θα μπορούσε να είχε λάβει υπόψη της η άλλη ομάδα.

User login