Σελίδα Εκπαιδευτικού

Στόχος της Ιστοεξερεύνησης
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την παρούσα ιστοεξερεύνηση για να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών αναφορικά με το όρος Μπέλες, την τοπική του ιστορία αλλά και γενικά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον αποτελεί μία πάρα πολύ καλή δραστηριότητα και για το μάθημα της Πληροφορικής, ειδικά για την Α και την Β Γυμνασίου που έχουν και τα ανάλογα μαθήματα της "Αναζήτησης Πληροφοριών στον Ιστό", συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την παρούσα Ιστοεξερεύνηση και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μέσα από την καθοδηγούμενη αναζήτηση πληροφοριών οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν και να φιλτράρουν τα δεδομένα που τους προσφέρονται μέσα από τις ιστοσελίδες που υπάρχουν στην Ιστοεξερεύνηση. Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών προχωρούν στη δημιουργία νέας πληροφορίας χρήσιμης και διδακτικής τόσο γι' αυτούς όσο και για τους υπόλοιπους. Τα σημερινά παιδιά δυστυχώς εμφανίζουν δυσκολίες στη δημιουργία πληροφορίας μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό και τις περισσότερες φορές όταν καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες δεν κατανοούν αυτό που βρίσκουν και παρουσιάζουν ως πληροφορία άσχετα κομμάτα, αποσπασματικά από διάφορες ιστοσελίδες. Η καθοδηγούμενη αναζήτηση μέσα από μια Ιστοεξερεύνηση βοηθά τα παιδιά στη δημιουργία εργασιών και καταγραφή πληροφοριών, ικανότητα και δεξιότητα χρήσιμη για την παραπέρα εξέλιξή τους.
Διαδιασία
Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε τρεις (ή εάν το επιθυμεί και σε περισσότερες ομάδες) οι οποίες και προχωρούν στην αναζήτηση πληροφοριών από τις ιστοσελίδες που τους αντιστοιχούν. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα συγγράφει τη δική της εργασία και σε ένα δεύτερο επίπεδο όλες οι ομάδες μαζί συνδυάζουν τις εργασίες τους ώστε να συνθέσουν μία τελική.
Αξιολόγηση
Με το πέρας των εργασιών ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει τις ομάδες. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει (χωρίς να είναι περιοριστικό) στους εξής άξονες:

  • Οργάνωση της ομάδας/των ομάδων
  • Συμμετοχικότητα των παιδών στις ομάδες
  • Σωστή αξιοπόιηση του χρόνου
  • Σωστή αξιοποίηση του υλικού που δόθηκε
  • Ενδεχόμενο επιπλέον υλικό
  • Πληρότητα εργασίας

User login